Systematiskt arbetsmiljöarbete

Organisationer med en väl fungerande arbetsmiljö som når sina målsättningar fungerar inte bra av en tillfällighet. De arbetar aktivt och genomtänkt med sin arbetsmiljö, det vill säga med ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivare ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Arbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten, och omfatta hela arbetsmiljön, såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala.

Pe3 Företagshälsa Medarbetare

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du tror att ni kan arbeta mer aktivt och smartare med er arbetsmiljö, vår erfarenhet är att det är viktigt att hitta relevant ambitionsnivå så att man klarar att hålla i det systematiska förbättringsarbetet.