Fysisk arbetsmiljö

Det är ofta den fysiska arbetsmiljön som medarbetare och skyddsombud ställer krav på då det finns mycket inom den fysiska arbetsmiljön som kan mätas och det här även finns utförliga regler för hur vår fysiska arbetsmiljö ska utformas.

Fysisk arbetsmiljö Pe3

Ta hjälp av oss

Den fysiska arbetsmiljön – det som syns, hörs eller luktar – är ofta det som ligger nära till hands när vi tänker på arbetsmiljön. Det handlar om lokaler och arbetsredskap, om ventilation, buller och ljusförhållanden. Det kan också vara kontakt med kemikalier, likväl fysisk belastning som vid ensidigt upprepat arbete, obekväma arbetsställningar och lyft.

Riskkartläggning fysisk arbetsmiljö

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är det första steget att undersöka arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön undersöks bäst i en arbetsmiljörond.

Pe3 kan ge arbetsgivare/chefer och skyddsombud stöd i att genomföra skyddsronder utifrån arbetsmiljölagen och bidrar med expertkunskap, rådgivning samt förslag på vidare undersökningar, tex mätningar och åtgärder.

Vid kontakt med oss bokas alltid ett första dialogmöte där vi tillsammans går igenom och lägger upp en plan för insatsers och genomförande. En riskkartläggning utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter och kartläggningen genomförs på plats i er verksamhet i samverkan med er. Efter genomförd kartläggning görs en skriftlig sammanställning inkl bedömningen samt förslag på åtgärder.

Arbetsmiljöhandledning – fysisk arbetsmiljö

Insats där syftet är att skapa förutsättningar och ge stöd till cheferna hur de skall hantera resultat av den fysiska arbetsmiljön utifrån tex genomförda skyddsronder.

Målsättningen med upplägget är att chefer med arbetsmiljöansvar får stöd i att fastställa handlingsplaner och sätta prioritering av åtgärder för att uppfylla lagkrav.
Som ett stöd i denna pågående process är vårt förslag ett gemensamt arbetsmöte där chefer inom samma verksamhet och med arbetsmiljöansvar tillsammans med oss går igenom följande:

  • Information och uppdatering av nyheter och aktuella arbetsmiljöregler – vad som förväntas det av dig som chef?
  • Genomförda skyddsronder – tillsammans gå igenom genomförd rond, var finns riskerna? Vilka riskbedömningar behöver genomföras? Vilken kompetens finns inom verksamheten? Behövs expertresurs från pe3 för fördjupade riskbedömningar och/eller mätningar?
  • Upprätta handlingsplaner och prioriteringar utifrån genomförda ronder – Vilka är de aktuella åtgärderna, hur skall de genomföras och av vem? När och av vem ska uppföljning genomföras?
  • Finns det behov av att genomföra Medicinska kontrollerna i verksamheten? För vilken personal är det aktuellt och vilka kontroller gäller? Upprätta struktur och rutiner för genomförande.