Integritetspolicy

Allmänt

Pe3 Företagshälsa är en del av Meliva AB och ansvarar för användningen av dina personuppgifter.

För oss på Pe3 och Meliva är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna Integritetspolicy gäller för all användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som besökare och kund.

INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Vi samlar in följande kategorier av uppgifter om dig:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, personnummer, adress och e-postadress
 • Hälsorelaterade uppgifter
 • Vi behandlar även känsliga personuppgifter där de anses nödvändiga för att ge dig rätt och säker hälso- och sjukvård. I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller den närstående har lämnat.

VÅR ANVÄNDNING AV DINA UPPGIFTER

Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som vårdtagare ska få en så god och säker vård som möjligt.

Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för:

 • Föra patientjournal och annan dokumentation som behövs för din vård
 • Behandlar uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster
 • Administration i syfte att ge rätt vård
 • Kommunicera med dig effektivt
 • Försvara och ta tillvara rättsliga anspråk
 • Fullgöra rättsliga förpliktelser
 • Utveckling och kvalitetssäkring av tjänsterna vi erbjuder
 • Planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning
 • Upprättande av statistik om vår verksamhets resultat

DELNING AV DINA UPPGIFTER

Pe3 använder sig av personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning och för de syften personuppgifterna är insamlade för. Andra vårdgivare kan få tillgång till journalhandlingar genom sammanhållen journalföring, och Pe3 kan på grund av uppgiftsskyldighet enligt lag behöva lämna ut uppgifter till annan. För mer information om sammanhållen journalföring och uppgiftsskyldighet se den fullständiga integritetspolicyn.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, spärrade eller flyttade om inte annat följer av tillämplig lag. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används.

Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Pe3 Företagshälsa AB, org.nr. Org.nr: 556681-5915

Dataskyddsombud: TBD

Postadress:
Pe3 Företagshälsa
Mölndalsvägen 30B
412 63 Göteborg

Besöksadress: Mölndalsvägen 30B, Göteborg

E-post: info[a]pe3.se

Webbplats: https://pe3.se

INNEHÅLL

 1. ALLMÄNT
 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD
 3. SEKRETESS OCH SÄKERHET
 4. VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 5. VARIFRÅN SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER
 6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 7. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
 8. VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 9. DINA RÄTTIGHETER
 10. VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
 11. NATIONELLA KVALITETSREGISTER OCH BIOBANK
 12. AUTOMATISERAD BEHANDLING
 13. COOKIES
 14. FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
 15. KONTAKTINFORMATION

1. ALLMÄNT

1.1 Pe3 Företagshälsa AB, org.nr. Org.nr: 556681-5915 (”Pe3”) respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter.

Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.2 För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som är kund hos Pe3.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

2.1 Pe3 är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

2.2 Vi har utsett Dan Blomberg till Dataskyddsombud (”Dataskyddsombudet”). Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att vår användning av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3 SEKRETESS OCH SÄKERHET

3.1 Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot Regioner och myndigheter.

3.2 För journaler gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom olika säkerhetsåtgärder, exempelvis genom behörighetsbegränsning för åtkomst till patientuppgifter.

4. VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

 • Föra patientjournal och annan dokumentation som behövs för din vård
 • Behandla uppgifter för att tillhandahålla vårdtjänster
 • Administration i syfte att ge rätt vård
 • Kommunicera med dig effektivt
 • Försvara och ta tillvara rättsliga anspråk
 • Fullgöra rättsliga förpliktelser
 • Utveckling och kvalitetssäkring av vården
 • Planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning
 • Upprättande av statistik om hälso- och sjukvårdens resultat
 • I nedanstående tabeller får du mer information om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

SYFTEN

 • Föra patientjournal och annan dokumentation som behövs för din vård
 • Behandla uppgifter för att tillhandahålla vårdtjänster
 • Administration i syfte att ge rätt vård
 • Kommunicera med dig effektivt
 • Försvara och ta tillvara rättsliga anspråk
 • För att fullgöra rättsliga förpliktelser
 • Utveckling och kvalitetssäkring av vården
 • Planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning
 • Upprättande av statistik om hälso- och sjukvårdens resultat
 • Föra patientjournal och annan dokumentation som behövs för din vård

VAD VI GÖR:

Vi för patientjournal och övrig dokumentation som behövs inom ramen för din vård.

PERSONUPPGIFTER:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, personnummer och e-postadress

Hälsorelaterade uppgifter såsom diagnos och planerade åtgärder.

LAGLIG GRUND:

Rättslig förpliktelse.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av Patientdatalag (2008:355).

LAGRINGSTID:

Vi hanterar dina personuppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla god vård och för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss.

Patientjournal lagras i 10 år efter det att sista uppgiften fördes in.

Efter lagringstidens upphörande kommer dokumentationen att raderas eller avidentifieras så att de inte längre går att koppla till dig.

Behandlar uppgifter för att tillhandahålla vårdtjänster

VAD VI GÖR:

Vi behandlar dina kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter för att kunna ge medicinsk rådgivning, förskriva läkemedel, utfärda sjukintyg och remisser

PERSONUPPGIFTER:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, personnummer och e-postadress.

Hälsorelaterade uppgifter såsom diagnos och planerade åtgärder.

LAGLIG GRUND:

Rättslig förpliktelse.

Behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla vård som du efterfrågat.

LAGRINGSTID:

Vi hanterar dina personuppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla god vård och för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss.

PATIENTJOURNAL LAGRAS I 10 ÅR EFTER DET ATT SISTA UPPGIFTEN FÖRDES IN.

Efter lagringstidens upphörande kommer dokumentationen att raderas eller avidentifieras så att de inte längre går att koppla till dig.

Administration i syfte att ge rätt vård

VAD VI GÖR:

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna utföra nödvändig administration såsom att hantera betalningar, fakturering och tillhandahålla de tjänster som avtalats.

PERSONUPPGIFTER:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, personnummer och e-postadress. Arbetsgivare, yrkesroll, hälsorelaterade uppgifter, besöksdatum.

LAGLIG GRUND:

Fullgörande av avtal.

För att kunna tillhandahålla tjänster enligt avtal behöver vi behandla dina kontaktuppgifter.

LAGRINGSTID:

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden du är vårdtagare hos Pe3.

Kommunicera med dig effektivt

VAD VI GÖR:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna göra digitala utskick till dig.

PERSONUPPGIFTER:

Kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress.

LAGLIG GRUND:

Samtycke.

LAGRINGSTID:

Om du återkallar ditt samtycke till digitala utskick kommer vi upphöra med behandlingen omgående.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

VAD VI GÖR:

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.

PERSONUPPGIFTER:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, personnummer och e-postadress.

Hälsorelaterade uppgifter såsom diagnos och planerade åtgärder.

LAGLIG GRUND:

Rättslig förpliktelse.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av bland annat Patientdatalag (2008:355).

LAGRINGSTID:

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.

Försvara och ta tillvara rättsliga anspråk

VAD VI GÖR:

Om det uppstår en tvist har vi rätt att använda dina uppgifter i syfte att fastställa, försvara

eller göra gällande det rättsliga anspråket.

PERSONUPPGIFTER:

Samtliga personuppgifter vi behandlar om dig i enlighet med detta integritetsmeddelande

kan komma att behandlas för detta ändamål, allt efter omständigheterna.

LAGLIG GRUND:

Vi har rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning.

LAGRINGSTID:

Uppgifterna sparas under hela vårdtiden och upp till 12 månader från det att vården upphört.

Uppgifterna får sparas längre om de behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk.

Utveckling och kvalitetssäkring av vården

VAD VI GÖR:

Pe3 kan komma att behandla dina personuppgifter i sitt kvalitetsförbättringsarbete i syfte att kontinuerligt öka säkerhet, medicinsk kvalitet, effektivitet och tillgänglighet.

PERSONUPPGIFTER:

Samtliga personuppgifter

LAGLIG GRUND:

Intresseavvägning.

Behandling sker med stöd av Pe3:s berättigade intresse av att säkerställa kvalitetssäkring och förbättring av vården.

LAGRINGSTID:

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden du är kund och vårdtagare hos Pe3.

Planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning

VAD VI GÖR:

Pe3 kan komma att behandla dina personuppgifter inom ramen för sin planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning.

PERSONUPPGIFTER:

Samtliga personuppgifter

LAGLIG GRUND:

Intresseavvägning.

Behandlingen sker med stöd av Pe3:s berättigade intresse av att ha effektiv planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning.

LAGRINGSTID:

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden du är vårdtagare hos Pe3.

Upprättande av statistik om hälso- och sjukvårdens resultat

VAD VI GÖR:

För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi in uppgifter till nationella kvalitetsregister.

PERSONUPPGIFTER:

Hälsouppgifter såsom resultat av prover och undersökningar, behandling som har valts, m.m.

LAGLIG GRUND:

Allmänt intresse.

Behandlingen sker med anledning av allmänhetens intresse av att kunna utvärdera vården och möjliggöra förbättringar.

LAGRINGSTID:

Personuppgifterna lagras vid insamling och skickas över till ansvarigt kvalitetsregister. Efter att uppgifterna har skickats raderas uppgifterna hos Pe3.

5. VARIFRÅN SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter vi använder om dig kommer huvudsakligen från dig. Om du har godkänt sammanhållen journalföring kan vi även inhämta relevanta personuppgifter om dig från annan vårdgivare.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1 Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system och databaser.

6.2 I tabellerna ovan under avsnitt 4 kan du se hur länge vi sparar personuppgifter om dig för olika syften.

7. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

7.1 UNDERLEVERANTÖRER

7.1.1 Pe3 kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till våra underleverantörer. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

7.1.2 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

7.2 SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING

7.2.1 Andra vårdgivare kan under vissa förutsättningar få direktåtkomst till varandras elektriska journalhandlingar, även kallat sammanhållen journalföring. Genom sammanhållen journalföring kan vårdpersonal få tillgång till journalinformation hos andra vårdgivare som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som vårdtagare behöver du därigenom inte återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

7.2.2 Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal krävs rätt behörighet hos vårdpersonalen. Du som vårdtagare ska samtycka till att din journal får läsas.

7.2.3 Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring och det ska du i så fall meddela din patientansvariga läkare.

7.3 TREDJE PARTER SOM DINA PERSONUPPGIFTER KAN KOMMA ATT DELAS

Försäkringsbolag

om du har gett ditt samtycke eller försäkringsbolag har laglig rätt att få tillgång till informationen

Nationella Kvalitetsregister

Myndighet med laglig rätt att få tillgång till informationen

7.3.1 Pe3 kan med anledning av annan lag eller förordning vara skyldig att lämna ut uppgifter till annan mottagare än vad som anges i denna Integritetspolicy.

8. VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Pe3 behandlar dina uppgifter enbart inom EU/EES.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1 Vårt ansvar för dina rättigheter

9.1.1 Pe3 ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

9.1.2 Pe3 är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

9.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

9.2.1 Du har rätt att av Pe3 begära

a) Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas, inklusive tillgång till din journal, vem som har fått åtkomst till den och varför (s.k. loggutdrag).

b) Rättelse av dina personuppgifter. Om uppgifter om dig är felaktiga, inklusive i din patientjournal, ska du vända dig till Pe3 med en begäran om rättelse. Pe3 kan vid vissa omständigheter neka en sådan rättelse, i dessa fall kan du i stället begära en notering i journalen om att du som vårdtagare anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i din journal.

c) Radering av dina personuppgifter. Du kan begära att vi raderar uppgifter vi behandlar om dig, såsom kontaktuppgifter. I vissa fall kan du ansöka om att din journal helt eller delvis raderas. Det gör du hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

d) Begränsning av användning. Du har rätt att begära att vi tillfälligt begränsar användningen av dina personuppgifter om:

du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse, under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet, användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas, vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller du har invänt mot användning, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

e) Spärr av patientjournal. Du har rätt att spärra din journal eller delar av den för andra vårdgivare, men då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. Begäran av spärr ska göras via den vårdenhet du varit i kontakt med antingen via telefon eller besök.

Om du har valt att spärra din journal och vill häva spärren hjälper vi dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva spärren måste du besöka din vårdgivare.

9.3 Din rätt att invända mot användning

9.3.1 Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse (se avsnitt 4 ovan). Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

9.4 Din rätt att återkalla samtycke

9.4.1 För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 4 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy.

9.5 Din rätt till dataportabilitet

9.6 Du har rätt att begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part.

9.7 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till

Integritetsskyddsmyndigheten.

9.8 Din rätt till skadestånd

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande reglering kan du ha rätt till skadestånd.

10. VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

10.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Pe3 har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Sådana säkerhetsåtgärder är både tekniska och organisatoriska, bland annat genom implementerade behörighetsbegränsningar och regelbundna interna kontroller.

10.2 Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

11. NATIONELLA KVALITETSREGISTER

11.1 För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi in uppgifter till nationella kvalitetsregister. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret. Som inrapporterande vårdgivare har vi direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Även den organisation som ansvarar för registret kan ta del av dina uppgifter. Det finns inget krav på att du som vårdtagare måste samtycka för att bli registrerad, men som vårdtagare har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta. Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.

12. SÖKBEGREPP

Pe3 i egenskap av din vårdgivare använder förutom ditt personnummer olika så kallade sökbegrepp för att hitta och sammanställa uppgifter. Vi får använda uppgifter om din hälsa som sökbegrepp. Däremot får vi inte söka på uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning eller uppgifter om lagöverträdelser.

13. COOKIES

Vi på Pe3 använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies bland annat för att förenkla och anpassa våra webbtjänster. I våra Användningsvillkor för webbplats förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies.

14. FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Pe3 har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder i kraft.

15. KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss på Pe3 om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.

Postadress:
Pe3 Företagshälsa
Mölndalsvägen 30B
412 63 Göteborg

Besöksadress: Mölndalsvägen 30B, Göteborg

E-post: info[a]pe3.se