Ergonomi

Ergonomi är läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar.

Det innebär ergonomi i praktiken

Att arbeta med ergonomi kan handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, exempelvis förbättringar kring arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus, lyfta, bära och kroppshållning.

Detta finns reglerat bland annat i Arbetsmiljöverkets förskrift AFS 2012:2 Belastningsergonomi.

Varje arbetsplats och varje människa är unik och har sina specifika behov och utmaningar inom ergonomiområdet. Det gör att vi tillsammans med dig som arbetsgivare alltid anpassar vi våra insatser för den specifika verksamheten, arbetsplatsen eller individen det handlar om.

Ergonomi

Så kan Pe3 hjälpa er

  • Individuella arbetsplatsbesök
  • Ergonomigenomgång
  • Riskbedömning av ergonomisk belastning
  • Ergonomiutbildningar

Läs mer nedan om de olika delarna.

Vårt erbjudande inom ergonomi

Individuella arbetsplatsbesök

För medarbetare som upplever belastningsbesvär kopplat till arbetsuppgifter och behöver stöd i att se över sin arbetssituation ur ett ergonomiskt perspektiv.

Ergonomigenomgång

För ökad kunskap om ergonomiska faktorer och hur man på bästa sätt använder sin kropp och sina arbetsredskap.

Vi inleder med en gemensam föreläsning där vi tar utgångspunkt från er verksamhet och har fokus på de fysiska förutsättningarna, hur belastningsskador förebyggs, arbetsteknik och hur man bäst använder sin utrustning. Därefter genomförs en individuell bedömning av enskilda arbetsuppgifter och specifika åtgärdsförslag sammanställs i en skriftlig återkoppling.

Riskbedömning av ergonomisk belastning

Enligt lag ska du som arbetsgivare regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen planeras utifrån er verksamhet och utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Bedömningen genomförs på plats i er verksamhet med relevanta checklistor oftast i samverkan med chef, medarbetare och skyddsombud. Efter genomförd riskbedömning görs en skriftlig rapport med resultat av bedömningen samt förslag på förbättringar.

Ergonomiutbildningar

Vi genomför både verksamhetsanpassade och generella utbildningar i belastningsergonomi. Tillsammans definierar vi utbildningens syfte och mål. En ergonomiutbildning ger kunskap och förståelse för vad lagen om belastningsergonomi innefattar samt belastningsergonomiska grundprinciper.

Du får kunskap om hur kroppen fungerar, hur belastningsskador uppkommer och förebyggs och du få kunskap om skonsam arbetsteknik och hur man stärker kroppens fysiska resurser.