Företagshälsa – vad säger lagen?

Det finns olika typer av lagkrav och förordningar som reglerar vad som förväntas av en arbetsgivare när det gäller medarbetarnas hälsa och välmående. Pe3 kan guida er kring vad som gäller för just er organisation och region när det gäller lagstadgade krav på arbeta kring företagshälsa.

Pe3 företagshälsovård

Lagarna i korthet

Arbetsmiljölagen innehåller de grundläggande reglerna och Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut Föreskrifter.

Nedan får du en översikt av de tre centrala begreppen och exempel på de vanligaste föreskrifterna. Vi vill också passa på att ge tips om nyttiga länkar och hur du på ett enkelt sätt kan hålla dig uppdaterad.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (1977:1160) antogs av riksdagen 1977 och började gälla den 1 juli 1978. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller mycket få precisa regler, den anger bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren har.

Gäller alla typer av arbete

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen omfattar allt arbete. Det spelar ingen roll om det är fabriksarbete, utomhusarbete, jordbruksarbete, kontorsarbete eller något annat slag av arbete. Det har inte heller någon betydelse om arbetet utförs i privat eller offentlig verksamhet.

Lagen gäller framför allt när någon arbetstagare är anställd hos en arbetsgivare. Men den gäller delvis även för dem som arbetar för gemensam räkning samt för ensamföretagare och familjeföretag.

Arbetsmiljöförordningen

Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) är till hjälp vid tolkning av lagen.

Förordningen kompletterar Arbetsmiljölagen med regler, som till exempel bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer samt skyldigheter att spara vissa dokument.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Dessa anger mer i detalj, krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön. Föreskrifterna preciserar vad som gäller för arbetsmiljön till exempel för buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning.

Det ledningssystem som finns för arbetsmiljöarbetet är AFS:en Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1, ofta kallad SAM. I SAM beskrivs de grundläggande aktiviteterna för arbetsmiljöarbetet. SAM är ett stöd för att förstå vad, vem, när och hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och gäller alla arbetsgivare.

Andra exempel på föreskrifter är

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
 • Medicinska kontroller i Arbetslivet (AFS 2019:3)
 • Arbetsanpassning (AFS 2020:5)
 • Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)
 • Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)

Mer information om Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter som utgår från arbetsmiljölagen: Länk (PDF).

Föreskrifter listade i bokstavsordning – Länk (AV.se)

Angränsande lagstiftning som kan vara viktig för dig som arbetsgivare

Utöver arbetsmiljölagstiftningen finns det en mängd andra lagar som är viktiga för förhållandena på arbetsplatsen:

 • Diskrimineringslagen
 • Lag om anställningsskydd
 • Arbetstidslagen
 • Medbestämmandelagen
 • Brottsbalken
 • Lag om skydd mot olyckor
 • Miljöbalken
 • Socialförsäkringsbalken
 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Tobakslagen
 • Kollektivavtal

För att hålla dig uppdaterad kan du prenumerera på Arbetsmiljöverkets nyhetsbrev.

Ta hjälp av oss

Pe3 kan hjälpa er organisation med att navigera och uppfylla regler och lagkraven som gäller er som arbetsgivare.