Hälsoprofilsbedömning

Hälsoprofil är den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil och bygger på såväl medicinsk, fysiologisk och beteendevetenskaplig forskning kring förändringar i livsstil, hälsovanor och arbetsmiljö. Det är även denna metod som rekommenderas utifrån medicinska riktlinjer kring hälsoundersökningar.

Det innebär en hälsoprofil

Hälsoprofilsbedömning utgår från ett frågeformulär kring hälsovanor och hälsoupplevelse.

Ett främjande samtal med leg. sjuksköterska eller leg. fysioterapeut genomförs med fokus på både nuläge och förändring. Samtalet ger deltagaren en möjlighet att förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Frågor som behandlas är motion, kost, tobak, alkohol, sömn, stress, eventuella symtom/besvär, fritid, återhämtning, hälsa samt motivation till förändring.

Hälsoprofilsbedömning

Tjänsten mer konkret

Mätningar som görs vid hälsoprofilen är längd, vikt, bukomfång, BMI och blodtryck. Alla erbjuds även att genomföra ett konditionstest (submaxtest) på cykel. Hälsoprofilen kan även kompletteras med provtagning av så kallade livsstilsprover; kolesterol, blodsocker och blodvärde. Även hörseltest, syntest, EKG och övriga prover kan läggas till.

Avslutningsvis går man igenom resultatet och ger medarbetaren möjlighet att reflektera över sina resultat, hur nöjd man är och hur en kommande hälsovision kan se ut – samt vilka förändringar som krävs för att nå dit. Medarbetaren blir medveten om att det krävs ett eget ansvar, ett eget beslut och ett eget val för att lyckas med en livsstilsförändring. Medarbetaren motiveras även att sätta upp egna hälsomål.

Arbetsplatsens gemensamma hälsoprofil

Är det flera medarbetare som gör hälsoprofilsbedömning, kan arbetsplatsens gemensamma hälsoprofil analyseras och sammanställas statistiskt och därmed redovisas på grupp och organisationsnivå. Den sammanställda rapporten blir då vara ett bra underlag för arbetsgivarens fortsatta strategiska hälsoarbete.

En hälsoprofilsbedömning kan kompletteras med en arbetsplatsprofil, vilket ger ett gediget underlag för verksamhetens hälso- och arbetsmiljöarbete – och en möjlighet att utveckla den hållbara arbetsplatsen och det hälsostrategiska arbetet.

Tillsammans ger de ett kärnfullt resultat som är enkelt att analysera och som underlättar beslut och handling. Hälsoprofilen ihop med Arbetsplatsprofilen är en kostnadseffektiv kartläggning av verksamhetens hälsoläge och den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt är en perfekt metod för att över tid utvärdera aktiviteter och åtgärder.

Arbetsplatsprofilen belyser arbetssituation, arbetsgrupp, ledarskap och arbetsmiljön med frågor kring fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

Sandra Pe3 Företagshälsa