Lagstadgade medicinska kontroller

En medicinsk kontroll är en underökning som görs när det finns speciella risker i arbetsmiljön som kan orsaka ohälsa eller skada. Detta finns reglerat i Arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Lagstadgade medicinska kontroller

Därför är det viktigt

Syftet med detta arbete är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, skydda känsliga individer samt upptäcka skadliga miljöer. Den medicinska kontrollen är ett sätt för er som arbetsgivare att följa upp så att medarbetare inte blir sjuka eller skadas till följd av arbetsmiljön.

Nyttan med medicinska kontroller

 • Upptäcka tidiga tecken på ohälsa och förhindra ohälsa till följd av arbetsmiljön
 • Skydda särskilt känsliga personer, tex om allergisk person arbetar i miljö där risk för att nya allergier kan uppstå.
 • Säkerställa att medarbetare har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter, tex arbete under extrema påfrestningar som klättring eller dykning.
 • Upptäcka tillstånd som ökar risken för olycksfall, exempel stor trötthet vid nattarbete
 • Förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som till exempel ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet
 • Få mer kunskap om riskerna i arbetsmiljön.
 • Få återkoppling om hur väl ert arbetsmiljöarbete fungerar.

För att veta om medicinska kontroller behöver genomföras på arbetsplatsen ska arbetsgivare, enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM):

 1. Undersöka om det kan finnas arbetsmoment där risker finns
 2. Riskbedöma de risker som hittats
 3. Genomföra åtgärder för att minska riskerna
 4. Följa upp de åtgärder som genomförts