Arbetsmiljörådgivning

Grunden för arbetsmiljöarbetet är ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete.

Arbetsmiljö, rådgivning

Ta hjälp av oss

Vi vet att ett aktivt arbetsmiljöarbete bidrar till färre sjukskrivningar, minskar personalomsättning, lägre kostnader och högre kvalitet. Ett aktivt arbetsmiljöarbete gör arbetsplatsen mer attraktiv och skapar en hållbar och utvecklande arbetsmiljö för alla arbetstagare.

Så stöttar vi er i praktiken

Med väl förankrade system och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet förebygger man inte bara arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet utan lägger också grunden för en hållbar och attraktiv arbetsmiljö framåt.

Pe3 har stor erfarenhet i att ge verksamheter stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och hjälper till med allt från inventering av rutiner och policys, upprättande av arbetsmilljöhandbok och deltagande i arbetsmiljökommittéer.