Arbetsmiljökartläggning

Att arbeta systematiskt med hälsa och arbetsmiljö samt att göra riskanalyser med bedömningar och handlingsplaner är grunden i allt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljökartläggning

Ta hjälp av oss

Att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (“O.S.A.”) kan ibland vara komplext. Värderingar och attityder styr såväl handlingar som hur vi beter oss mot varandra. En otrygg grupp kan i stället för att konstruktivt ta upp problem med sin chef eller sina kollegor fastna i missnöje, konflikter och beteenden som inte är okej på en arbetsplats.

Arbetsmiljökartläggning i praktiken

Med en oberoende kartläggning får dina medarbetare en möjlighet att under konstruktiva och lugna former beskriva vad det är man upplever och som chef får du en bedömning och rekommendationer i en handlingsplan att arbeta vidare med.

Kartläggning och handlingsplan tar sitt fokus på såväl organisationsnivå som gruppnivå och vissa fall även individuell nivå.

Utifrån medarbetarnas beskrivningar gör vi en oberoende analys och bedömning där vi väger samman medarbetarnas beskrivningar med fakta och omständigheter i relation till lagstiftning på området, gruppdynamik och organisatorisk samt social arbetsmiljö. Den sammantagna bedömning- och analysdelen ligger till grund för riskbedömning som mynnar ut i en rekommenderad handlingsplan.

Områden som berörs i undersökningen tar sin grund från Arbetsmiljöverket föreskrift (AFS 2015:4), exempel på områden är:

  • Arbetets utformning och förväntning på arbete
  • Krav i arbete
  • Arbetsbelastning och resurser
  • Styrning och ledning
  • Samarbete, socialt klimat
  • Medarbetskap och ansvarstagande

Oavsett val av metod inleds alltid uppdraget med en uppstartsdialog med er som uppdragsgivare där vi tydligt går igenom bakgrundsbeskrivning och formulerar mål, syfte och förväntat resultat. Utifrån det skräddarsyr vi sedan uppdraget, presenterar en tidplan och upplägg som vi föreslår i en offert.

Petra Pe3

Vill du veta mer?

Jag berättar gärna mer om hur Pe3 kan hjälpa er med en arbetsmiljökartläggning.

Petra Lindh Sandung
Affärsutvecklare & avtalsansvarig

070 – 380 20 86
petra.sandung@pe3.se