Förstadagsintyg

Upprepad korttidsfrånvaro kan vara en anledning till att man som arbetsgivare vill begära förstadagsintyg av den anställde.

Förstadagsintyg

Så fungerar förstadagsintyg

Definitionen av upprepad korttidsfrånvaro är minst tre frånvarotillfällen under en period av sex månader.

Innan ett förstadagsintyg sätts in ska det varit en tidigare dialog mellan chef och medarbetare kring orsaken till korttidsfrånvaron.

Ett förstadagsintyg innebär att man redan från första sjukdagen får en bedömning av läkare eller sjuksköterska gällande arbetsoförmågan, bedömningen sammanställs direkt i ett förstadagsintyg.

De flesta av våra kunder har upparbetade rutiner för när det är aktuellt med förstadagsintyg och hur arbetsgången är, kontakta din arbetsgivare i första hand om du har frågor.