Kränkande särbehandling

Du som arbetsgivare har en skyldighet att på ett systematiskt och opartiskt sätt utreda händelser som kan utgöra kränkande särbehandling.

Pe3 företagshälsovård

Ta hjälp av oss

Utredning och bedömning görs utifrån Arbetsmiljöverkets regelverk och riktlinjer från Myndigheten för arbetslivskunskap (MYNAK). Alla våra utredare har akademisk beteendevetenskaplig grund och lång erfarenhet av arbetsmiljölagstiftningen samt utbildning inom Faktabaserad Utredningsmetodik.

Så jobbar vi

Om någon av dina medarbetare anmäler eller signalerar till dig som arbetsgivare att man upplever sig utsatt för kränkande särbehandling, mobbning eller någon form av trakasserier har du som arbetsgivare en skyldighet att på ett systematiskt och opartiskt sätt utreda de händelser som anges. Som företagshälsa är vi opartiska och kan med stöd av vår kompetens stödja er i förhållningssätt, utredning och bedömning.

Vi arbetar med både förbedömningar av anmälan och med fullskaliga utredningar.

En förbedömning innebär i huvudsak att vi går igenom anmälan och pratar med person (er) som har anmält i syfte att säkerställa om en fullskalig utredning behöver påbörjas eller ej.
Det finns olika orsaker till att man kommer fram till att en fullskalig utredning inte bör inledas. Det kan t.ex. handla om att de händelser som beskrivits inte utgör ett beteende som faller inom ramen för definitionen av kränkande särbehandling. Det kan också handla om att anmälan av andra orsaker inte är utredningsbar på grund av att t.ex. anmälaren inte vill delta alternativt att de punkter som tas upp i anmälan är oklara eller vaga.

Vid en fullskalig utredning sker fördjupade intervjuer med anmälare men också med personer som är anmälda i syfte att de får bemöta de situationer som anges, samtal med personer som kan vittna om beskrivna händelser kan också behövas bli intervjuade.
När allt material är insamlat genomförs en analys och bedömning som dokumenteras i en rapport som presenteras till arbetsgivaren i samband med ett möte. Utredningen kan då mynna i två scenarier:

1. Utredaren bedömer att kränkande särbehandling och/eller trakasserier har förekommit.
2. Utredaren bedömer att kränkande särbehandling och/eller trakasserier inte har förekommit.

Utredning och bedömningen görs utifrån Arbetsmiljöverkets regelverk och riktlinjer från Myndigheten för arbetslivskunskap (MYNAK). Alla våra utredare har akademisk beteendevetenskaplig grund och lång erfarenhet av arbetsmiljölagstiftningen samt utbildning inom Faktabaserad Utredningsmetodik.