Nytt och aktuellt på pe3

Testning av pågående infektion Covid-19 och reseintyg

Pe3 företagshälsa kommer under hösten ha en hög tillgänglighet för våra kunder för testning av pågående infektion Covid-19 för medarbetare med symptom med en drive in station vid vårt kontor på Mölndalsvägen i Göteborg.
På alla våra kontor finns möjlighet till antikroppstestning och reseintyg utfärdas utifrån önskemål. Vi förmedlar med stolthet valet av att använda tester med hög validitet och använder därför inga självtester eller snabbtester. Pe3 företagshälsa eminenta personal ansvarar för provtagning och hantering av provsvar i samarbete med kvalitetskontrollerade laboratorium.

Vi erbjuder våra kunder att utfärda reseintyg vilket innebär test avseende SARS-CoV-2 (Covid-19) och utfärdar intyg inför resa utomlands. Vi finns i Göteborg på Mölndalsvägen 30 B och på Första Långgatan 22.

För bokning eller frågor, ring 0770 17 61 10 eller mejl info@pe3.se

Välkommen till oss på pe3 företagshälsa!

Information ang. testning av SARS-CoV-2 antikroppar

Bakgrund
Pe3 företagshälsa utför testning av antikroppar av SARS-CoV-2 antikroppar. Påvisning, i ett validerat test, av SARS-CoV-2-specifika IgG antikroppar kan anses som en markör på genomgången infektion eller långdragen, pågående infektion. När i infektionsförloppet antikroppar uppträder varierar från person till person (sannolikt 1-3 veckor efter symtomdebut). Kunskapsläget är oklart kring hur länge antikroppar finns kvar hos individen och hur väl de skyddar mot återinfektion. Utifrån den kunskap som finns om antikroppar och immunitet efter att ha infekterats av andra coronavirus gör Folkhälsomyndigheten i likhet med andra organisationer bedömningen att genomgången covid-19 ger ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid.

Målgrupp
Provtagning och resultat som visar genomgången infektion kan minska oron hos individer som tillhör någon riskgrupp och riskerar att få svårare symtom om de smittas av covid-19. Resultat som visar antikroppssvar hos personal i riskgrupp kan underlätta vid planering och resurssättning på arbetsplatsen.

OBS! Medarbetaren ska vara helt frisk samt att det ska ha gått minst 2 veckor från symtomdebut.

Beställning av prov:
Chef kontaktar pe3 för beställning av provtagning. Om ett helt arbetslag ska ta prover kan pe3 med fördel utföra provtagningen på arbetsplatsen. I beställningen bör det framgå hur man önskar genomföra provtagningen.

Provtagning
För påvisande av antikroppar tas ett blodprov (provtagning i armvecket). Detta prov skickas för analys till ett godkänt laboratorium.

Provtagning kan ske på arbetsplatsen om det gäller 10 eller fler medarbetare sker provtagning på en av våra mottagningar.
Provtagning sker av leg. sjuksköterska. Om provtagning sker på arbetsplatsen deltar två konsulter från pe3.
Provsvar kommer efter 1–4 dagar.


Återkoppling av provsvar:
Återkoppling av provsvar sker brevledes till den som tagit prov. I samband med provtagningen får alla allmän information om tolkning av provsvar. Beställande arbetsgivare får, om 10 eller fler medarbetare provtagits, information om antal positiva respektive negativa svar via mail.

Pris:
990 kr exkl. moms/styck
990 kr exkl. moms/styck för genomförande ute på arbetsplats (grupp om minst 10 personer) och då tillkommer milersättning och timkostnad för restid.

För frågor och beställning kontakta oss på info@pe3.se eller på telefon 0770 – 17 61 10. 

Vi kan även utföra tester avseende smitta för covid-19. Frågor kring detta ta kontakt med oss för dialog kring upplägg.

BESTÄLLNINGSFORMULÄR MED FRÅGOR FÖR TEST AV ANTIKROPPAR COVID-19

Tips och råd för distansarbete i hemmet

Främja ergonomi i hemmet

Välj en plats att jobba vid

- Tillägna ett specifikt rum eller utrymme till endast arbete om möjligt. Ordna en plats som blir din arbetsplats för dagen och samla allt som har med jobbet att göra där. Då kan du gå ifrån när du ska ta paus

Ta med de goda ergonomiska vanorna från arbetsplatsen, och anpassa arbetspositionen hemma efter dem.

- Skapa en arbetsyta på ett bord
- Välj en stol där du kan sitta upprätt med stöd för ryggen. Undviks soffan och sängen!
- Vid behov kan du justera höjden på stolen med att tex sitta på kuddar eller hopvikt filt så att du kan sitta med sänkta axlar och avlasta underarmarna mot bordsytan
- Placera gärna en kudde i svanken för att få bra stöd i ryggen
- Ett externt tangentbord och mus ger dig möjlighet att placera laptoppen högre för att få skärmen i bättre läge och du slipper ”gamnacken”. Placera då laptopen på några böcker eller låda för att få den i rätt höjd, alternativt är ett laptopställ
- Har du möjlighet att variera arbetsplats till en stående vid en högre bänk är det toppen.

Upprätthåll dina arbetstider och ta pauser!

- RÖR PÅ DIG OFTA! Då arbetsplatsen nu kanske inte är optimal är det än viktigare att oftare ta pauser och röra på sig för att minska belastningen
- Upprätta tydliga arbetstider och skapa tydliga gränser för när du arbetar och när du är ledig.
- Schemalägg lunch och pauser
- Bryt eventuell sociala isoleringen genom att t.ex. ha digitala fikapauser/luncher med kollegor.

Minska distraktioner och öka förutsättningarna för fokuserat arbete

- Identifiera distraktioner och problemlös kring hur dessa kan reduceras. Vanliga arbetsrelaterade digitala distraktioner är notiser, mail, IMs.
- Gör en sak i taget. Fall inte för myten om multitasking.
- Ha i åtanke att fokus kostar energi och att vi ej kan upprätthålla fullt fokus under längre tidsperioder. Varva därmed intensivt, fokuserat arbete med frekventa, korta pauser.
- Schemalägg tid för mail/inboxarbete
- Inventera dina arbetsuppgifter och skapa en tydlig prioriteringsordning. 

Instruktioner - Aktiv paus

- Ställ dig upp och gör några bakåtböjningar i ryggen
- Dra upp ena knät och sträck motsatt arm mot taket – växla några ggr
- Gör dig så lång du kan, upp på tå och sträck armarna upp mot taket
- Dra upp och rulla runt axlarna
- Knäpp händerna bakom ryggen och sträck ut bröstet
- Dra in hakan och gör dubbelhakor, stretchar i nackrosetten

Främja teamarbete på distans

- Koordinera och synliggör era arbetstider
- Upprätta arenor för regelbundna avstämningar med ditt team.
- Synliggör progress och identifiera prioriterade uppgifter. Ett vanligt exempel är att ha korta gemensamma avstämningar i början samt slutet av arbetsdagen.
- Upprätta sociala arenor med dina medarbetare och kollegor. Digitala fikapauser/luncher är ett gott exempel på detta.
- Skapa tydlighet i när arbetsuppgifter skall vara klara, vem som ansvarar för detta samt när och hur detta skall följas upp.
- Behåll era arbetslagsmöten/arenor för reflektion över ert gemensamma arbete. Genomför dem digitalt istället för att avboka.

Information avseende Coronaviruset Covid-19

Pe3 får många frågor från sina kunder angående det nya coronaviruset Covid-19.


Folkhälsomyndigheten samarbetar nära Världshälsoorganisationen och gör
kontinuerliga bedömningar av hur utbrottet utvecklas och uppdaterar
kontinuerligt webbplatsen med aktuell bekräftad information. Det innebär att den
information ni får från oss också kan ändras allt eftersom nya riktlinjer gäller.

För frågor gällande virusutbrottet hänvisas till Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ och https://www.krisinformation.se

Branschföreningen Sveriges Företagshälsor följer också utvecklingen och håller
sig uppdaterade på aktuellt läge. Vi följer de riktlinjer och rekommendationer
som ges från dem och senaste uppdaterade information.
https://www.foretagshalsor.se

Med anledning av ovan har pe3 gjort följande bedömning

För bedömning/läkarintyg för ansökan avseende smittbärarpenning

Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) i Sverige
rekommenderar Sveriges företagshälsor, på inrådan av branschens chefsläkare
och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv, att potentiella smittbärare
och personer med symptom bör kontakta 1177 vårdguiden (www.1177.se).
Allmänna frågor om coronaviruset (Covid-19) hänvisas till det nationella
informations-numret 113 13.

Behov av läkarintyg för ansökan om smittbärarpenning hänvisas till den ordinarie
hälso- och sjukvården som har beredskap för att hantera detta på ett säkert och
korrekt sätt och då via 1177.

För bedömning gällande förstadagsintyg (FDI)

Utifrån den spridning av coronaviruset som pågår och utifrån
folkhälsomyndighetens riskbedömningar angående risken för spridning i Sverige
justerar vi våra rutiner gällande förstadagsintyg (FDI).

Pe3 vill undvika risken för spridning under transport och inte riskera att sprida
smitta mellan våra besökare och har därför tagit beslutet att inte ta emot fysiska
besök för FDI om medarbetaren har feber, är förkyld och/eller luftvägsbesvär.

När medarbetare kontaktar oss kommer de bli uppringda av en sköterska som
gör bedömning om vi kan ta emot dem för besök eller inte.

Om medarbetaren har feber, andningssvårigheter, är förkyld och/eller hosta så
ska medarbetaren inte komma till mottagningen utan hänvisas till att vara
hemma och när de inte klarar egenvård, att kontakta 1177.

Företagssköterskan (läkare i de fall, det är avtalat) fyller i ett särskilt
”förstadagsintyg per telefon” hem till medarbetaren som i sin tur ska lämna det
till arbetsgivaren. Som tidigare ska en bedömning om när de beräknas kunna
vara åter i arbete göras. Om medarbetaren vid det datumet inte anser sig vara
frisk nog att arbeta, så ska hen ringa tillbaka och få en ny bedömning och ev.
nytt intyg.

Som arbetsgivare är ni självklart välkomna att kontakta oss för stöd i
riskbedömningar, hur ni kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper
eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen eller om ni
har andra frågor.

Medarbetare med andra anledningar till sjukfrånvaro än övre
luftvägsinfektionssymtom bokas in som tidigare till mottagningen.

Vi hoppas att vi snart får återgå till normala rutiner men följer utvecklingen
noggrant och kommer självklart att agera om och när läget förändras.

 

Petra Lindh Sandung, VD
Karin Blomvé, Medicinskt ansvarig läkare

Vi söker företagsläkare

Vi behöver förstärka vårt team i Halmstad och vi söker nu en företagsläkare.

Läs mer under rubriken "Bli en del av oss"

Förändringar av Medicinska kontroller i arbetslivet

De viktigaste ändringarna i förhållande till de nu aktuella föreskrifterna om Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6 är att:


• medicinska kontroller vid handintensivt arbete införs
• medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning införs vid kvicksilverexponering
• läkarundersökning vid arbete med armerad esterplast utgår
• nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs
• definitionen på nattarbete anpassas till bestämmelserna i EU-direktivet och arbetstidslagen
• tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas
• krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs
• beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
• struktur, språk och koppling till andra föreskrifter förtydligas
• ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas

Se mer på www.av.se

Varmt välkommen till ledarhälsan

Vårt mål är att göra alla chefer till ambassadörer för en god arbetsmiljökultur och hållbart arbetsliv

• En integrerad del av Pe3
• Egen entré och egna lokaler på Mölndalsvägen 30A.
• Konsultativt fokus – stöd till ledare att skapa hållbar arbetsmiljö för sin personal och i sitt uppdrag
• Mottagning för ledare i rehab, bedömning av individuella- och organisatoriska förutsättningar samt ledarstöd i vid bemärkelse
• Anordnar skräddarsydda  insatser och utbildningar med arbetsmiljöfokus för grupper av ledare och ledare med arbetsgrupper.


Pe3 Ledarhälsa

Adress: Mölndalsvägen 30A, våning 2 

Vill du veta mer, kontakta
johan.granfors@pe3.se
010 - 25 25 935 
vxl: 0770-17 61 10

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Du vet väl att du som arbetsgivare kan söka ekonomiskt stöd för att anpassa, underlätta och förbättra för en medarbetare att komma tillbaka eller kunna vara kvar i arbete. Syftet är att förebygga sjukskrivning och underlätta för medarbetare att komma tillbaka i arbete. Bidrag lämnas för 50 % av kostnaden upp till max 10 000 kr/år.

För det här kan du söka;

• Om du behöver kartlägga eller utreda vilket behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete

• Om du behöver göra en planering för återgång i arbete

• Om du behöver stöd av din företagshälsa för att initiera, utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder

• Om din medarbetare behöver stödjande samtal för att kunna vara kvar eller återgå i arbete

• Om din medarbetare behöver stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller återgå i arbete

• Om din medarbetare behöver handledning för att klara av sitt arbete

• Om du behöver anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstider för din medarbetare

• Om du behöver se över arbetsmiljö eller arbetsuppgifter för din medarbetare till exempel se behov av anpassningar, arbetshjälpmedel eller lära sig ändrad arbetsteknik

• Om du behöver genomföra andra arbetsplatsinriktade åtgärder för att medarbetare ska kunna vara kvar i eller kunna återgå i arbete

Detta krävs för att få bidrag

• Du anlitar en av Försäkringskassan godkänd företagshälsovård (pe3 är godkänd av försäkringskassan) som också har en kännedom om arbetsplatsen

• Att du tillsammans med din medarbetare tar fram en plan för återgång i arbete. På försäkringskassans hemsida finns en mall för planering om du behöver (FKF 7459)

 

Bidragets storlek och ansökningsförfarande

Bidraget betalas ut i efterskott direkt till dig som arbetsgivare. Du kan söka för insatser genomförda före 1 februari efterkommande år. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker halva kostnaden upp till 10 000 kr per insats och år/medarbetare, men högst med 200 000 kr per arbetsgivare och år. Som arbetsgivare räknas organisationsnummer.

Du ansöker om stödet hos Försäkringskassan och på blankett FKF 7025.
Ansökningsförfarandet för dej som arbetsgivare är relativt enkelt. Du fyller i blanketten och bifogar fakturan som styrker kostnaden. I ansökningsförfarandet behöver du inte bifoga den blankett du har ifylld från företagshälsovården men om Försäkringskassan gör stickprov ska du kunna visa upp den.

OBS att ansökan om stöd måste vara inne på Försäkringskassan senast 1 februari efterkommande år så räkna även med tid för postgång. Det kan även vara så att stödet kan ha tagit slut. I de fallen så ersätts ansökningar i den ordning de har kommit in så länge pengarna räcker.

Du hittar all info du behöver inklusive blanketter på www.forsakringskassan.se/arbetsgivare.

Behöver du hjälp så fråga oss på pe3 så hjälper vi dig. Du måste själv som arbetsgivare ha koll på vilka ärenden som har en rehabiliteringsplanering och som kan vara aktuella för stöd.

På fakturan från oss uppger vi som regel APS med röd text så vet du att det är en insats som du kan söka pengar för. Om du vill ha hjälp med att ta fram vilka ärenden du under en period har haft och som du tror dig kunna söka stöd för kan vi hjälpa dej men vi kommer då ta administrativ timkostnad för den tid det tar.

För mer info så titta på försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se eller kontakta oss på telefon 0770 17 61 10 så berättar vi mer.

Viktig information ang arbete med isocyanater

Den arbetsgivare som utan utbildningsintyg låter någon leda eller utföra
arbete med isocyanater får betala en sanktionsavgift på 10 000 kr
för varje sådan person.
AFS 2014:43, 37 e §.
(Sanktionsavgiften träder i kraft 1 juni 2017.)

Utbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande ämnen

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43,

Kemisks arbetsmiljörisker § 37a-g.

Upplägg:
Under utbildningen varvas föreläsning med dialog utifrån deltagarnas frågor. Vid företagsanpassad utbildning används med fördel företagets egna produkter och säkerhetsdatablad som grund för övningsuppgifter.
 
Målgrupp:
Kursen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter

Kursinnehåll:
• Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
• Härdplaster och allergiframkallande ämnen
• Genomgång av AFS 2014:43 , 37 § a-g.
• Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
• Klassificering och märkning
• Toxikologi och kemiska hälsorisker
• Skyddsåtgärder

Vill du veta mer om detta kontakta Eva-Marie Mattsson på evamarie.mattsson@pe3.se

Inbjudan till sömnskola

Känner du dig trött och okoncentrerad på dagen?
Har du svårt att sova om natten?

Många av oss lider av störd sömn, och det går allt längre ner i åldrarna. Men var inte orolig, hjälp finns att få!
Sömnskolan är baserad på en kognitiv beteendevetenskaplig grund och går ut på att du utifrån kunskap om sömnens funktion och dess motorer agerar aktivt för att förändra din situation genom att föra sömndagbok, lägga om dina rutiner och lära dig att slappna av. Genom att göra nytt kommer du också att lära dig att tänka nytt!
Det är nämligen inte ovanligt att det är här ”skon klämmer”!

Vi vill med denna kurs ge dig:

 • Teori varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner
 • Ökad kunskap om sömnens biologi och funktion
 • Lära dig att uppmärksamma negativa tankar och skapa goda rutiner för bättre sömn
 • Vägledning till förändring
 • Tekniker för avslappning – mindfulness
 • Sömnhygien och återfallsprevention

Sömnskolan genomförs i pe3´s lokaler på Mölndalsvägen 30A och består av 4 gruppträffar samt 2 uppföljningstillfällen.

För anmälan och vid eventuella frågor kontaktar du:

Marie Kurzwelly, beteendevetare
telefon 070-685 58 43

Infoblad om sömnskolan >>

Utbildning i Krishantering

Utbildning i krishantering

I alla verksamheter skall det finnas en beredskap för hur kriser hanteras.

Policydokument och praktiska rutiner finns i regel men det konkreta innehållet saknas ofta. Ibland uppstår också oklarheter kring vad som är en kris och vad du som chef behöver beakta kring detta.

Nya rön från Kris och trauma forskning visar att det första omhändertagandet har stor betydelse för det fortsatta förloppet. Erfarenheterna ifrån Pe3 krisstöd bekräftar vikten av det psykosociala omhändertagandet och chefer och ledningens agerande i krissituationer. Här finns goda möjligheter att minska onödigt lidande och minimera kostnader för alla parter.

Syfte:

Ge praktisk och teoretisk kunskap till chefer, ledningsansvariga och HR kring krishantering – ” Vem gör vad när något händer ”.

Upplägg:

Vi går igenom krishanteringens olika faser och vad du som chef bör göra och hur du bör agera före, under och efter en krisartad händelse.

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen under en halvdag.

Innehåll:

 • Kristeori
 • Hur arbetar vi med vår krisplan
 • Kriser och dess olika uttryck, reaktioner under och efter en krisartad händelse
 • Informations och avlastnings samtal - praktiskt genomförande
 • Vad är kränkning, diskriminering och mobbning och vem gör vad
 • Chefsstödets betydelse

Vidare erbjuder vi en fördjupnings utbildning som anpassas efter de förutsättningar och ansvar som finns inom respektive verksamhet. Under denna utbildning blandas teori med praktiska övningar. Vi arbetar med cases, riktlinjer och utarbetar checklistor.

Vill du veta mer om denna utbildning, kontakta Marie Kurtzwelly på telefon 070-685 58 43 eller mail marie.kurzwelly@pe3.se

Infoblad om Krishanteringsutbildning >>