Nytt och aktuellt på pe3

Torsdag och Fredag den 24-25 augusti är vår telefon är begränsat bemannad.

Torsdagen den 24 augusti fr o m klockan 13.30 och den 25 augusti är all personal på pe3 företagshälsa på fortbildning.
Det innebär att vi inte kommer kunna ta emot besök denna dag. Vår telefon är begränsat bemannad men vi lyssnar av meddelanden.

Det går också bra att lämna meddelande på vårt telefonsvar eller skicka ett mail till info@pe3.se så kontaktar vi er på måndag 28 augusti när vi är tillbaka.

Vi hoppas för överseende med detta.

Med vänlig hälsning
Petra Lindh Sandung VD
Pe3 företagshälsa

Vi söker personal i Halmstad, se "Jobba hos oss"

Vi söker nu personal i Halland.

Se mer information under rubriken Bli en del av oss.

Viktig information ang arbete med isocyanater

Den arbetsgivare som utan utbildningsintyg låter någon leda eller utföra
arbete med isocyanater får betala en sanktionsavgift på 10 000 kr
för varje sådan person.
AFS 2014:43, 37 e §.
(Sanktionsavgiften träder i kraft 1 juni 2017.)

3 nya medarbetare hälsas varmt välkomna i pe3 gänget

pe3 har i dagarna hälsat 3 nya medarbetare välkomna. Margot Lans och Lill Alnäs är företagssköterskor och kommer att arbeta i Göteborg.

Wiveca Leuchovius är psykolog och kommer också att huvudsakligen arbeta i Göteborgsområdet.

Den 1 januari 2017 inleds ett samarbete med Stena Line Scandinavia AB

Från och med den 1 januari 2017 kommer pe3 företagshälsa att inleda ett kul och spännande samarbete med Stena Line Scandinavia AB avseende företagshälsovård.

Dags för influensavaccin!

Nu är det snart dags för årets influensavaccinering.

Pe3 börjar vaccinera i slutet av november. Man har full effekt av vaccinet efter 2 veckor.

Vi tar emot beställningar från arbetsgivare för vaccination på våra mottagningar eller om det gäller >10 stycken kan det ges på arbetsplatsen. Vi vaccinerar alla vuxna.


Vaccinering kan minska sjukfrånvaron i arbetsgruppen men också minska smittspridningen viket är extra viktigt inom t.ex. vård, omsorg och skola.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till alla med lungsjukdom, hjärtsjukdom, diabetes, nedsatt immunförsvar, lever-eller njursjukdom, gravida efter vecka 16 samt alla > 65 års ålder.

Välkommen med din beställning.

.

Frukostföreläsning kring organisatorisk och social arbetsmiljö

Välkommen på en frukostföreläsning kring organisatorisk och social arbetsmiljö.


Våren 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla (AFS 2015:4). Kunskapen har ökat kring sambandet mellan arbetsförhållanden och arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv. Det framkommer att arbetsbelastning, arbetstider och främjande av hälsa är viktiga grundläggande faktorer som arbetsgivaren behöver ha kontroll över för att medarbetarna inte ska riskera att bli sjuka av sitt arbete. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagstiftningen genom att förtydliga och komplettera det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Syfte med föreläsningen är att ge er en ökad förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i de nya föreskrifterna samt ge kännedom om hur ni kan jobba vidare med dessa frågor på era arbetsplatser.


Föreläsare: leg. psykolog Charlotta Lundgren

Ur innehållet:
• Chefens roll
• Vad som orsakar stress i arbetslivet
• Tidiga signaler på stress och psykisk ohälsa
• Hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning
• Hälsofrämjande faktorer

Målgrupp:
Chefer och alla andra som har en roll i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete.

När? 

Kontakta charlotta.lundgren@pe3.se om du är intresserad av denna föreläsning

Var?
pe3, Mölndalsvägen 30A, Göteborg

Kostnad?
250 kronor/person

Utbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande ämnen

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43,

Kemisks arbetsmiljörisker § 37a-g.

Upplägg:
Under utbildningen varvas föreläsning med dialog utifrån deltagarnas frågor. Vid företagsanpassad utbildning används med fördel företagets egna produkter och säkerhetsdatablad som grund för övningsuppgifter.
 
Målgrupp:
Kursen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter

Kursinnehåll:
• Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
• Härdplaster och allergiframkallande ämnen
• Genomgång av AFS 2014:43 , 37 § a-g.
• Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
• Klassificering och märkning
• Toxikologi och kemiska hälsorisker
• Skyddsåtgärder

Vill du veta mer om detta kontakta Eva-Marie Mattsson på evamarie.mattsson@pe3.se

Frågor rörande anställda som arbetar med nyanlända flyktingar


Pe3 får nu många frågor rörande anställda som arbetar med nyanlända flyktingar...läs mer här

När det gäller frågor om smitta mellan människor ansvarar Smittskydd Västra Götaland för det.
De har under 2015 haft fem stora utbildningar för kommunal personal inom socialtjänst/omsorg, personal på asylboenden.

Under 2016 kommer också en större utbildningssatsning om detta via VGR och Göteborgsregionen.
En del av dessa frågor om vilka risker det rör sig om och vilka sjukdomar det handlar om finns i den nyutgivna skriften
”Människor på flykt – en vägledning om smittskydd till Hälso- och sjukvården” samt skriften ”Människor på flykt, en riskbedömning av smittspridning”,
båda från folkhälsomyndigheten.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

Ny föreskrift kring organisatorisk- och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Föreskriften träder i kraft i 31 mars 2016 och reglererar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Föreskriften kommer ersätta tidigare föreskrifter kring kränkande särbehandling, omvårdnadsarbete i enskilt hem och också de allmänna råden kring psykiska och sociala aspekter i arbetsmiljön från 1980.   De viktigaste delarna i föreskriften är att man tydliggör ansvar för ledning och styrning , kommunikation, grad av inflytande., fördelning av arbetsuppgifter,Krav, resurser och ansvar. Du kan läsa mer på arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.

Inbjudan till sömnskola

Känner du dig trött och okoncentrerad på dagen?
Har du svårt att sova om natten?

Många av oss lider av störd sömn, och det går allt längre ner i åldrarna. Men var inte orolig, hjälp finns att få!
Sömnskolan är baserad på en kognitiv beteendevetenskaplig grund och går ut på att du utifrån kunskap om sömnens funktion och dess motorer agerar aktivt för att förändra din situation genom att föra sömndagbok, lägga om dina rutiner och lära dig att slappna av. Genom att göra nytt kommer du också att lära dig att tänka nytt!
Det är nämligen inte ovanligt att det är här ”skon klämmer”!

Vi vill med denna kurs ge dig:

 • Teori varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner
 • Ökad kunskap om sömnens biologi och funktion
 • Lära dig att uppmärksamma negativa tankar och skapa goda rutiner för bättre sömn
 • Vägledning till förändring
 • Tekniker för avslappning – mindfulness
 • Sömnhygien och återfallsprevention

Sömnskolan genomförs i pe3´s lokaler på Mölndalsvägen 30A och består av 4 gruppträffar samt 2 uppföljningstillfällen.

För anmälan och vid eventuella frågor kontaktar du:

Marie Kurzwelly, beteendevetare
telefon 070-685 58 43

Infoblad om sömnskolan >>

Utbildning i Krishantering

Utbildning i krishantering

I alla verksamheter skall det finnas en beredskap för hur kriser hanteras.

Policydokument och praktiska rutiner finns i regel men det konkreta innehållet saknas ofta. Ibland uppstår också oklarheter kring vad som är en kris och vad du som chef behöver beakta kring detta.

Nya rön från Kris och trauma forskning visar att det första omhändertagandet har stor betydelse för det fortsatta förloppet. Erfarenheterna ifrån Pe3 krisstöd bekräftar vikten av det psykosociala omhändertagandet och chefer och ledningens agerande i krissituationer. Här finns goda möjligheter att minska onödigt lidande och minimera kostnader för alla parter.

Syfte:

Ge praktisk och teoretisk kunskap till chefer, ledningsansvariga och HR kring krishantering – ” Vem gör vad när något händer ”.

Upplägg:

Vi går igenom krishanteringens olika faser och vad du som chef bör göra och hur du bör agera före, under och efter en krisartad händelse.

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen under en halvdag.

Innehåll:

 • Kristeori
 • Hur arbetar vi med vår krisplan
 • Kriser och dess olika uttryck, reaktioner under och efter en krisartad händelse
 • Informations och avlastnings samtal - praktiskt genomförande
 • Vad är kränkning, diskriminering och mobbning och vem gör vad
 • Chefsstödets betydelse

Vidare erbjuder vi en fördjupnings utbildning som anpassas efter de förutsättningar och ansvar som finns inom respektive verksamhet. Under denna utbildning blandas teori med praktiska övningar. Vi arbetar med cases, riktlinjer och utarbetar checklistor.

Vill du veta mer om denna utbildning, kontakta Marie Kurtzwelly på telefon 070-685 58 43 eller mail marie.kurzwelly@pe3.se

Infoblad om Krishanteringsutbildning >>

Medicinsk Yoga

Välkommen på MediYoga hos oss på pe3

MediYoga - Rehab


Du har kontakt med någon av pe3s konsulter och är i någon form av behandling, samtal och/eller rehabilitering.
Du har blivit rekommenderad, och är själv intresserad av, att delta i Medicinsk Yoga.
Bekostas av arbetsgivaren och inkluderar ett bokat individuellt besök/uppstartsmöte med MediYoga-instruktör där du får information om yogans bakgrund, grunder och filosofi.
Vi går praktiskt igenom ett yogapass och dess upplägg.
Du får också skriftliga instruktioner av passet samt en cd-skiva med dig så att du kan träna hemma mellan gruppträningarna.
Därefter deltar du 5 tillfällen (helst 5 veckor efter varandra) i gruppen.

Mediyoga – Friskvård


För dig som har deltagit i MediYoga-Rehab och önskar fortsätta träna i grupp finns det möjlighet att köpa 10-kort.
Du med 10-kort föranmäler dig till varje pass via sms eller telefon före kl 12.00 samma dag (Max deltagare i gruppen är 8 personer, Rehab-deltagare har förtur)

Vill du veta mer om vår MediYoga, kontakta Mia Bergevald, leg.sjukgymnast/MediYoga-instruktör
på telefon 070 - 569 20 82 eller maila maria.bergevald@pe3.se 

Infoblad om MediYoga >>