Nytt och aktuellt på pe3

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Nytt från 1 juli 2018
Plan för återgång i arbete
Arbetsplatsnära stöd byter namn till Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

 

Från 1 juli kommer alla arbetsgivare behöva göra en plan för återgång i arbete, om de har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom. Planen som ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen ska bl.a. innehålla anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder och vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet. Alla arbetsgivare berörs av regeländringen, undantag är om det är uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör det omöjligt att komma tillbaka till arbete.

I samband med förändringen kommer det tidigare arbetsplatsnära stödet, som arbetsgivaren kunnat söka t o m 30 juni, att utvidgas till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning av insatser. Från 1 juli byter det utvidgade bidraget namn till Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas för att få stöd från företagshälsan i rehabiliteringsarbetet. Beloppet höjs från tidigare 7.000 kr per arbetstagare till max 10.000 kr per arbetstagare och år. Max 200.000 kr per arbetsgivare och år, dock övergångsbestämmelse gällande att arbetsgivare kan få max 100 000 kr för perioden 1 juli - 31 december 2018. (För gjorda insatser före 1 juli finns ingen begränsning med maxbelopp).

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan användas vid:


•Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
•När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
•Risk att den anställda blir sjukskriven
•Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
•Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven

När du behöver expertstöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro kan du anlita företagshälsovård eller motsvarande aktör som är godkänd av Försäkringskassan. Ansökan om bidraget sker via Försäkringskassan. 

Läs mer på Försäkringskassans hemsida (under fliken Arbetsgivare)

Mobiltelefoni i trafiken, ny lag den 1 februari

Mobiltelefoni i trafiken

Från och med den 1 februari 2018 är det en skärpning av bestämmelserna i Trafikförordningen (2017:1284) som innebär att du inte får använda din mobil när du kör om du håller den i handen.

Förbudet gäller också annan kommunikationsutrustning som hålls i handen. Det gäller när du kör bil, motorcykel, moped, buss eller lastbil.

På Transportstyrelsens webbplats finns en mer utförlig förklaring till vad denna förändring i trafikbestämmelserna innebär för dig som trafikant.


Med vänlig hälsning

pe3 företagshälsa

Vi söker legitimerad psykolog i Göteborg samt i Halmstad/Varberg

Se mer information under rubriken Bli en del av oss.

Viktig information ang arbete med isocyanater

Den arbetsgivare som utan utbildningsintyg låter någon leda eller utföra
arbete med isocyanater får betala en sanktionsavgift på 10 000 kr
för varje sådan person.
AFS 2014:43, 37 e §.
(Sanktionsavgiften träder i kraft 1 juni 2017.)

Utbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande ämnen

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43,

Kemisks arbetsmiljörisker § 37a-g.

Upplägg:
Under utbildningen varvas föreläsning med dialog utifrån deltagarnas frågor. Vid företagsanpassad utbildning används med fördel företagets egna produkter och säkerhetsdatablad som grund för övningsuppgifter.
 
Målgrupp:
Kursen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter

Kursinnehåll:
• Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
• Härdplaster och allergiframkallande ämnen
• Genomgång av AFS 2014:43 , 37 § a-g.
• Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
• Klassificering och märkning
• Toxikologi och kemiska hälsorisker
• Skyddsåtgärder

Vill du veta mer om detta kontakta Eva-Marie Mattsson på evamarie.mattsson@pe3.se

Inbjudan till sömnskola

Känner du dig trött och okoncentrerad på dagen?
Har du svårt att sova om natten?

Många av oss lider av störd sömn, och det går allt längre ner i åldrarna. Men var inte orolig, hjälp finns att få!
Sömnskolan är baserad på en kognitiv beteendevetenskaplig grund och går ut på att du utifrån kunskap om sömnens funktion och dess motorer agerar aktivt för att förändra din situation genom att föra sömndagbok, lägga om dina rutiner och lära dig att slappna av. Genom att göra nytt kommer du också att lära dig att tänka nytt!
Det är nämligen inte ovanligt att det är här ”skon klämmer”!

Vi vill med denna kurs ge dig:

 • Teori varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner
 • Ökad kunskap om sömnens biologi och funktion
 • Lära dig att uppmärksamma negativa tankar och skapa goda rutiner för bättre sömn
 • Vägledning till förändring
 • Tekniker för avslappning – mindfulness
 • Sömnhygien och återfallsprevention

Sömnskolan genomförs i pe3´s lokaler på Mölndalsvägen 30A och består av 4 gruppträffar samt 2 uppföljningstillfällen.

För anmälan och vid eventuella frågor kontaktar du:

Marie Kurzwelly, beteendevetare
telefon 070-685 58 43

Infoblad om sömnskolan >>

Utbildning i Krishantering

Utbildning i krishantering

I alla verksamheter skall det finnas en beredskap för hur kriser hanteras.

Policydokument och praktiska rutiner finns i regel men det konkreta innehållet saknas ofta. Ibland uppstår också oklarheter kring vad som är en kris och vad du som chef behöver beakta kring detta.

Nya rön från Kris och trauma forskning visar att det första omhändertagandet har stor betydelse för det fortsatta förloppet. Erfarenheterna ifrån Pe3 krisstöd bekräftar vikten av det psykosociala omhändertagandet och chefer och ledningens agerande i krissituationer. Här finns goda möjligheter att minska onödigt lidande och minimera kostnader för alla parter.

Syfte:

Ge praktisk och teoretisk kunskap till chefer, ledningsansvariga och HR kring krishantering – ” Vem gör vad när något händer ”.

Upplägg:

Vi går igenom krishanteringens olika faser och vad du som chef bör göra och hur du bör agera före, under och efter en krisartad händelse.

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen under en halvdag.

Innehåll:

 • Kristeori
 • Hur arbetar vi med vår krisplan
 • Kriser och dess olika uttryck, reaktioner under och efter en krisartad händelse
 • Informations och avlastnings samtal - praktiskt genomförande
 • Vad är kränkning, diskriminering och mobbning och vem gör vad
 • Chefsstödets betydelse

Vidare erbjuder vi en fördjupnings utbildning som anpassas efter de förutsättningar och ansvar som finns inom respektive verksamhet. Under denna utbildning blandas teori med praktiska övningar. Vi arbetar med cases, riktlinjer och utarbetar checklistor.

Vill du veta mer om denna utbildning, kontakta Marie Kurtzwelly på telefon 070-685 58 43 eller mail marie.kurzwelly@pe3.se

Infoblad om Krishanteringsutbildning >>

Medicinsk Yoga

Välkommen på MediYoga hos oss på pe3

MediYoga - Rehab


Du har kontakt med någon av pe3s konsulter och är i någon form av behandling, samtal och/eller rehabilitering.
Du har blivit rekommenderad, och är själv intresserad av, att delta i Medicinsk Yoga.
Bekostas av arbetsgivaren och inkluderar ett bokat individuellt besök/uppstartsmöte med MediYoga-instruktör där du får information om yogans bakgrund, grunder och filosofi.
Vi går praktiskt igenom ett yogapass och dess upplägg.
Du får också skriftliga instruktioner av passet samt en cd-skiva med dig så att du kan träna hemma mellan gruppträningarna.
Därefter deltar du 5 tillfällen (helst 5 veckor efter varandra) i gruppen.

Mediyoga – Friskvård


För dig som har deltagit i MediYoga-Rehab och önskar fortsätta träna i grupp finns det möjlighet att köpa 10-kort.
Du med 10-kort föranmäler dig till varje pass via sms eller telefon före kl 12.00 samma dag (Max deltagare i gruppen är 8 personer, Rehab-deltagare har förtur)

Vill du veta mer om vår MediYoga, kontakta Mia Bergevald, leg.sjukgymnast/MediYoga-instruktör
på telefon 070 - 569 20 82 eller maila maria.bergevald@pe3.se 

Infoblad om MediYoga >>