Nytt och aktuellt på pe3

Vi söker nu en företagssköterska till Varberg/Halmstad

Mer information om tjänsterna hittar du under rubriken  "Bli en del av oss"

För närvarande utför vi inga Covid-19 vaccinationer genom VGR.

Se tillgängliga vaccinationsplatser på https://www.vgregion.se/

NI SOM REDAN HAR EN BOKAD TID HOS OSS FÖR DOS 2 KVARSTÅR.

(Sidan är uppdaterad 24 september)

Information avseende Covid-19

Som arbetsgivare är ni självklart välkomna att kontakta oss för stöd i frågor kring Covid-19

För allmänna frågor gällande virusutbrottet hänvisas till: 

Branschföreningen Sveriges Företagshälsor följer också utvecklingen och håller sig uppdaterade på aktuellt läge. Vi följer de riktlinjer och rekommendationer som ges från dem och senaste uppdaterade information. www.foretagshalsor.se

Med anledning av pandemin har pe3 gjort följande justeringar i våra rutiner kring förstadagsintyg:

När medarbetare kontaktar oss för ett förstadagsintyg så kommer de bli uppringda av en sköterska som gör bedömning om vi kan ta emot dem för fysiskt besök eller inte. I vissa fall så kommer förstadagsintygsbedömningen att göras via videolänk istället.

Då det fortfarande pågår smittspridning av covid-19 i samhället, samtidigt som nya varianter av viruset uppstår fortsätter dessa rutiner att gälla även efter den 29:e september både för de som är vaccinerade och de som inte är vaccinerade.

Vi hoppas att vi snart får återgå till normala rutiner men följer utvecklingen noggrant och kommer självklart att agera om och när läget förändras.

Petra Lindh Sandung, VD

Karin Blomvé, medicinskt ledningsansvarig läkare

(uppdaterad 2021-09-29)

Covid-19 testning

VI erbjuder olika slags testning kring Covid 19, beroende på frågeställningen:

PCR testning
Vid misstänkt aktuell Covid-19 infektion och reseintyg.
Länk till infoblad ang PCR-test covid-19

Antigen-snabbtest
Framför allt på asymtomatiska patienter vid smittspårning, klustersmitta. I vissa fall reseintyg.
Länk till infoblad till arbetsgivare ang provtagning covid-19 antigentest

Reseintyg
Se Antigen-snabbtest. OBS här ansvarar resenären själv för att ha uppdaterad information om vilket slags test och tidsramar som krävs för landet de ska resa till. Som hjälp kan de söka på: coronapassport.se

Antikroppstest
För att se om person har genomgått en Covid-19 infektion och har kvar antikroppar.
Länk till infoblad provtagning covid-19 antikroppar

För bokning eller vid frågor, ring 0770 17 61 10 eller mejla till info@pe3.se

(uppdaterad 2021-07-06)

Information från Arbetsmiljöverket angående anmälningsskyldighet vid Covid-19

Arbetsmiljöverket gör ny tolkning av AML 3 kap 3a§, angående anmälan.

Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Bland annat innebär detta att då händelse med konstaterad exponering för coronaviruset har skett ska arbetsgivaren även vidta åtgärder och dokumentera:

 • Vem eller vilka arbetstagare som blivit exponerade 
 • Vilken typ av arbete som utfördes 
 • Vilket smittämne i riskklass 3, här covid-19, som arbetstagaren exponerats för
 • Vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerades
 • De dokumenterade uppgifter ska sparas i minst tio år. Denna paragraf (11 §, AFS 2018:4) är dessutom belagd med sanktionsavgift.

En arbetsgivare får dock bara registrera de personuppgifter som är nödvändiga för det aktuella syftet och ska sedan begränsa åtkomsten till dem som behöver uppgifterna i arbetet.

Tips och råd för distansarbete i hemmet

Främja ergonomi i hemmet

Välj en plats att jobba vid

- Tillägna ett specifikt rum eller utrymme till endast arbete om möjligt. Ordna en plats som blir din arbetsplats för dagen och samla allt som har med jobbet att göra där. Då kan du gå ifrån när du ska ta paus

Ta med de goda ergonomiska vanorna från arbetsplatsen, och anpassa arbetspositionen hemma efter dem.

- Skapa en arbetsyta på ett bord
- Välj en stol där du kan sitta upprätt med stöd för ryggen. Undviks soffan och sängen!
- Vid behov kan du justera höjden på stolen med att tex sitta på kuddar eller hopvikt filt så att du kan sitta med sänkta axlar och avlasta underarmarna mot bordsytan
- Placera gärna en kudde i svanken för att få bra stöd i ryggen
- Ett externt tangentbord och mus ger dig möjlighet att placera laptoppen högre för att få skärmen i bättre läge och du slipper ”gamnacken”. Placera då laptopen på några böcker eller låda för att få den i rätt höjd, alternativt är ett laptopställ
- Har du möjlighet att variera arbetsplats till en stående vid en högre bänk är det toppen.

Upprätthåll dina arbetstider och ta pauser!

- RÖR PÅ DIG OFTA! Då arbetsplatsen nu kanske inte är optimal är det än viktigare att oftare ta pauser och röra på sig för att minska belastningen
- Upprätta tydliga arbetstider och skapa tydliga gränser för när du arbetar och när du är ledig.
- Schemalägg lunch och pauser
- Bryt eventuell sociala isoleringen genom att t.ex. ha digitala fikapauser/luncher med kollegor.

Minska distraktioner och öka förutsättningarna för fokuserat arbete

- Identifiera distraktioner och problemlös kring hur dessa kan reduceras. Vanliga arbetsrelaterade digitala distraktioner är notiser, mail, IMs.
- Gör en sak i taget. Fall inte för myten om multitasking.
- Ha i åtanke att fokus kostar energi och att vi ej kan upprätthålla fullt fokus under längre tidsperioder. Varva därmed intensivt, fokuserat arbete med frekventa, korta pauser.
- Schemalägg tid för mail/inboxarbete
- Inventera dina arbetsuppgifter och skapa en tydlig prioriteringsordning. 

Instruktioner - Aktiv paus

- Ställ dig upp och gör några bakåtböjningar i ryggen
- Dra upp ena knät och sträck motsatt arm mot taket – växla några ggr
- Gör dig så lång du kan, upp på tå och sträck armarna upp mot taket
- Dra upp och rulla runt axlarna
- Knäpp händerna bakom ryggen och sträck ut bröstet
- Dra in hakan och gör dubbelhakor, stretchar i nackrosetten

Främja teamarbete på distans

- Koordinera och synliggör era arbetstider
- Upprätta arenor för regelbundna avstämningar med ditt team.
- Synliggör progress och identifiera prioriterade uppgifter. Ett vanligt exempel är att ha korta gemensamma avstämningar i början samt slutet av arbetsdagen.
- Upprätta sociala arenor med dina medarbetare och kollegor. Digitala fikapauser/luncher är ett gott exempel på detta.
- Skapa tydlighet i när arbetsuppgifter skall vara klara, vem som ansvarar för detta samt när och hur detta skall följas upp.
- Behåll era arbetslagsmöten/arenor för reflektion över ert gemensamma arbete. Genomför dem digitalt istället för att avboka.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Du vet väl att du som arbetsgivare kan söka ekonomiskt stöd för att anpassa, underlätta och förbättra för en medarbetare att komma tillbaka eller kunna vara kvar i arbete. Syftet är att förebygga sjukskrivning och underlätta för medarbetare att komma tillbaka i arbete. Bidrag lämnas för 50 % av kostnaden upp till max 10 000 kr/år.

För det här kan du söka;

• Om du behöver kartlägga eller utreda vilket behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete

• Om du behöver göra en planering för återgång i arbete

• Om du behöver stöd av din företagshälsa för att initiera, utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder

• Om din medarbetare behöver stödjande samtal för att kunna vara kvar eller återgå i arbete

• Om din medarbetare behöver stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller återgå i arbete

• Om din medarbetare behöver handledning för att klara av sitt arbete

• Om du behöver anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstider för din medarbetare

• Om du behöver se över arbetsmiljö eller arbetsuppgifter för din medarbetare till exempel se behov av anpassningar, arbetshjälpmedel eller lära sig ändrad arbetsteknik

• Om du behöver genomföra andra arbetsplatsinriktade åtgärder för att medarbetare ska kunna vara kvar i eller kunna återgå i arbete

Detta krävs för att få bidrag

• Du anlitar en av Försäkringskassan godkänd företagshälsovård (pe3 är godkänd av försäkringskassan) som också har en kännedom om arbetsplatsen

• Att du tillsammans med din medarbetare tar fram en plan för återgång i arbete. På försäkringskassans hemsida finns en mall för planering om du behöver (FKF 7459)

 

Bidragets storlek och ansökningsförfarande

Bidraget betalas ut i efterskott direkt till dig som arbetsgivare. Du kan söka för insatser genomförda före 1 februari efterkommande år. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker halva kostnaden upp till 10 000 kr per insats och år/medarbetare, men högst med 200 000 kr per arbetsgivare och år. Som arbetsgivare räknas organisationsnummer.

Du ansöker om stödet hos Försäkringskassan och på blankett FKF 7025.
Ansökningsförfarandet för dej som arbetsgivare är relativt enkelt. Du fyller i blanketten och bifogar fakturan som styrker kostnaden. I ansökningsförfarandet behöver du inte bifoga den blankett du har ifylld från företagshälsovården men om Försäkringskassan gör stickprov ska du kunna visa upp den.

OBS att ansökan om stöd måste vara inne på Försäkringskassan senast 1 februari efterkommande år så räkna även med tid för postgång. Det kan även vara så att stödet kan ha tagit slut. I de fallen så ersätts ansökningar i den ordning de har kommit in så länge pengarna räcker.

Du hittar all info du behöver inklusive blanketter på www.forsakringskassan.se/arbetsgivare.

Behöver du hjälp så fråga oss på pe3 så hjälper vi dig. Du måste själv som arbetsgivare ha koll på vilka ärenden som har en rehabiliteringsplanering och som kan vara aktuella för stöd.

På fakturan från oss uppger vi som regel APS med röd text så vet du att det är en insats som du kan söka pengar för. Om du vill ha hjälp med att ta fram vilka ärenden du under en period har haft och som du tror dig kunna söka stöd för kan vi hjälpa dej men vi kommer då ta administrativ timkostnad för den tid det tar.

För mer info så titta på försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se eller kontakta oss på telefon 0770 17 61 10 så berättar vi mer.

Förändringar av Medicinska kontroller i arbetslivet

De viktigaste ändringarna i förhållande till de nu aktuella föreskrifterna om Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6 är att:


• medicinska kontroller vid handintensivt arbete införs
• medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning införs vid kvicksilverexponering
• läkarundersökning vid arbete med armerad esterplast utgår
• nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs
• definitionen på nattarbete anpassas till bestämmelserna i EU-direktivet och arbetstidslagen
• tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas
• krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs
• beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
• struktur, språk och koppling till andra föreskrifter förtydligas
• ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas

Se mer på www.av.se

Viktig information ang arbete med isocyanater

Den arbetsgivare som utan utbildningsintyg låter någon leda eller utföra
arbete med isocyanater får betala en sanktionsavgift på 10 000 kr
för varje sådan person.
AFS 2014:43, 37 e §.
(Sanktionsavgiften träder i kraft 1 juni 2017.)

Varmt välkommen till ledarhälsan

Vårt mål är att göra alla chefer till ambassadörer för en god arbetsmiljökultur och hållbart arbetsliv

• En integrerad del av Pe3
• Egen entré och egna lokaler på Mölndalsvägen 30A.
• Konsultativt fokus – stöd till ledare att skapa hållbar arbetsmiljö för sin personal och i sitt uppdrag
• Mottagning för ledare i rehab, bedömning av individuella- och organisatoriska förutsättningar samt ledarstöd i vid bemärkelse
• Anordnar skräddarsydda  insatser och utbildningar med arbetsmiljöfokus för grupper av ledare och ledare med arbetsgrupper.


Pe3 Ledarhälsa

Adress: Mölndalsvägen 30A, våning 2 

Vill du veta mer, kontakta
johan.granfors@pe3.se
010 - 25 25 935 
vxl: 0770-17 61 10

Öppen Digital Arbetsmiljöutbildning

Utbildningen riktar sig till arbetsmiljöansvariga och personer som är med i utvecklingsarbete för arbetsmiljö som kvalitetsansvariga, skyddsombud med flera.

Syfte: Kunskap om arbetsmiljöfrågor och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs har idag fått en viktigare roll i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Utbildningen ger grundläggande kunskaper utifrån arbetsmiljölagen, föreskriften för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och för er relevanta föreskrifter.
Utbildningen syftar också till att förstå sambandet mellan god produktivitet (era verksamhetsmål), organisation hälsa och arbetsmiljö. 
Utbildningen riktar sig till arbetsmiljöansvariga och personer som är med i utvecklingsarbete för arbetsmiljö som kvalitetsansvariga, skyddsombud med flera. 

Upplägg: Utbildningen sker digitalt via Teams och genomförs under fyra halvdagar.

Kostnad: 9900:-/person ex moms.

Om ni som företag vill ha en egen anpassad utbildning så hör av er för offert och upplägg.
Har ni frågor angående utbildningen eller önskar anmäla er, var god kontakta:

Maria Bergevald 010-25 25 932
maria.bergevald@pe3.se
eller
Sandra Pettersson 010-25 25 910
sandra.pettersson@pe3.se


Besöksadress:  Mölndalsvägen 30 B
Postadress:      412 63 Göteborg

Info öppen arbetsmiljöutbildning.pdf

Dag 1 - genomförs av Arbetsmiljöingenjör

Innehåll:

• Ha en kännedom om arbetsmiljölagen och föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
• Samverkan mellan fack med skyddsombud och arbetsgivare, ansvar och roller med skyldigheter och rättigheter.
• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, arbetsgivaransvar, där straffansvar och sanktionsavgift har olika innebörd.
• Fysiska arbetsmiljöfaktorer och arbetsgivarens ansvar för medicinska kontroller
• Vad innebär det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken och hur gör jag riskbedömning och handlingsplaner, för att uppfylla arbetsmiljökrav. Lotsning och lämpliga case, för att hitta rätt checklistor.


Dag 2 - genomförs av Leg sjukgymnast/Ergonom Maria Bergevald
Hälsoutvecklare

Innehåll:

Ergonomi - Belastningsergonomiska grundprinciper.
• Att genomföra riskkartläggningar och riskbedöma fysisk arbetsmiljö.
• Hur kan jag tänka när det gäller utformning, utrustning och arbetsteknik - Vad kan jag göra själv för att förebygga besvär?
• Olika kontorsmiljöer
• UUA - Universellt utformade arbetsplatser
• Sambandet mellan produktivitet, hälsa, organisation och arbetsmiljö
• Hälsofrämjande arbetsplats och ledarskap
- Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser
- Salutogent synsätt
- Friskfaktorer

Dag 3 - genomförs av Beteendevetare

Innehåll:

• Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA 2015:4)
- social och organisatorisk arbetsmiljö – vad är det?
- att förebygga och hantera stress och hög arbetsbelastning
- tidiga signaler på stressrelaterad ohälsa
- att förebygga och hantera konflikter och kränkande särbehandling

Dag 4 - genomförs av Företagsläkare

Innehåll:

• Arbetsanpassning och rehabilitering 
- Ansvar, roller, regelverk och samverkan
- Tips för ett givande rehabsamtal
- Hur arbetar man praktiskt med arbetsanpassning och rehabilitering, teori, fall- och gruppdiskussioner

• Alkohol och kort om andra droger 
- Alkohol-risk- & missbruk, skadligt bruk och beroende
- Betydelse för arbetslivet. Hur upptäcka alkoholproblem? Alkoholprover. Behandling och rehabilitering

- Information om droglandskapet, drogtestning

 

 

Utbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande ämnen

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43,

Kemisks arbetsmiljörisker § 37a-g.

Upplägg:
Under utbildningen varvas föreläsning med dialog utifrån deltagarnas frågor. Vid företagsanpassad utbildning används med fördel företagets egna produkter och säkerhetsdatablad som grund för övningsuppgifter.
 
Målgrupp:
Kursen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter

Kursinnehåll:
• Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
• Härdplaster och allergiframkallande ämnen
• Genomgång av AFS 2014:43 , 37 § a-g.
• Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
• Klassificering och märkning
• Toxikologi och kemiska hälsorisker
• Skyddsåtgärder

Vill du veta mer om detta kontakta Eva-Marie Mattsson på evamarie.mattsson@pe3.se

Inbjudan till sömnskola

Känner du dig trött och okoncentrerad på dagen?
Har du svårt att sova om natten?

Många av oss lider av störd sömn, och det går allt längre ner i åldrarna. Men var inte orolig, hjälp finns att få!
Sömnskolan är baserad på en kognitiv beteendevetenskaplig grund och går ut på att du utifrån kunskap om sömnens funktion och dess motorer agerar aktivt för att förändra din situation genom att föra sömndagbok, lägga om dina rutiner och lära dig att slappna av. Genom att göra nytt kommer du också att lära dig att tänka nytt!
Det är nämligen inte ovanligt att det är här ”skon klämmer”!

Vi vill med denna kurs ge dig:

 • Teori varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner
 • Ökad kunskap om sömnens biologi och funktion
 • Lära dig att uppmärksamma negativa tankar och skapa goda rutiner för bättre sömn
 • Vägledning till förändring
 • Tekniker för avslappning – mindfulness
 • Sömnhygien och återfallsprevention

Sömnskolan genomförs i pe3´s lokaler på Mölndalsvägen 30A och består av 4 gruppträffar samt 2 uppföljningstillfällen.

För anmälan och vid eventuella frågor kontaktar du:

Marie Kurzwelly, beteendevetare
telefon 070-685 58 43

Infoblad om sömnskolan >>

Utbildning i Krishantering

Utbildning i krishantering

I alla verksamheter skall det finnas en beredskap för hur kriser hanteras.

Policydokument och praktiska rutiner finns i regel men det konkreta innehållet saknas ofta. Ibland uppstår också oklarheter kring vad som är en kris och vad du som chef behöver beakta kring detta.

Nya rön från Kris och trauma forskning visar att det första omhändertagandet har stor betydelse för det fortsatta förloppet. Erfarenheterna ifrån Pe3 krisstöd bekräftar vikten av det psykosociala omhändertagandet och chefer och ledningens agerande i krissituationer. Här finns goda möjligheter att minska onödigt lidande och minimera kostnader för alla parter.

Syfte:

Ge praktisk och teoretisk kunskap till chefer, ledningsansvariga och HR kring krishantering – ” Vem gör vad när något händer ”.

Upplägg:

Vi går igenom krishanteringens olika faser och vad du som chef bör göra och hur du bör agera före, under och efter en krisartad händelse.

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen under en halvdag.

Innehåll:

 • Kristeori
 • Hur arbetar vi med vår krisplan
 • Kriser och dess olika uttryck, reaktioner under och efter en krisartad händelse
 • Informations och avlastnings samtal - praktiskt genomförande
 • Vad är kränkning, diskriminering och mobbning och vem gör vad
 • Chefsstödets betydelse

Vidare erbjuder vi en fördjupnings utbildning som anpassas efter de förutsättningar och ansvar som finns inom respektive verksamhet. Under denna utbildning blandas teori med praktiska övningar. Vi arbetar med cases, riktlinjer och utarbetar checklistor.

Vill du veta mer om denna utbildning, kontakta Marie Kurtzwelly på telefon 070-685 58 43 eller mail marie.kurzwelly@pe3.se

Infoblad om Krishanteringsutbildning >>