Våra erbjudanden

Med bred kompetens och tydliga tjänster hjälper vi dig att göra arbetsplatsen både friskare och effektivare med där utgångspunkten alltid styrs utifrån  behov och mål och syfte med insatsen.  Det som behöver göras beskriver vi som en tjänst. Är vi sjuka behöver vi hitta lösningar för att komma tillbaka. Är vi på jobbet behöver vi trivas och prestera. Trivs vi så presterar vi bra men vi ska också vara hållbara. Egentligen ganska självklart men ändå inte alltid  så enkelt.
Inom arbetsmiljöområdet pratar man mycket om att arbeta rehabiliterande, förebyggande och  främjande. Vi tycker det låter trevligare, enklare  och tydligare att istället prata om det vi istället vill uppnå. Därför har vi valt att dela in våra tjänsteområden och namnge dem utifrån detta.

Kom tillbaks
Hur kan något som är så enkelt ändå vara så svårt?
Må bra och prestera
Hörs inte fågelkvittret, syns inte skrattet i mungipan och saknas kraften för att mobilsera energi?
Att vara hållbar
När broar byggs...

Hur kan något som är så enkelt ändå vara så svårt?

Att det kostar att ha sjukskriven personal vet de flesta men sjukskrivning innebär också mycket påfrestningar för såväl medarbetare som företag. Ibland hamnar en medarbetare förstås av olika anledningar i situationer när man behöver vara sjukskriven. Ibland drabbas hela arbetsplatser av att många är sjukskrivna ofta.

Orsakerna kan vara många och inte alltid lätta att identifiera. Försäkringskassans regelsystem är inte alltid heller lätt att förstå och ibland behöver du som arbetsgivare stöd i vad du som arbetsgivare ska göra men också kan göra.

Inom pe3 kan vi stötta dej som arbetsgivare genom olika insatser. Det kan te x handla om att få mer klarhet i varför en medarbetare är sjukskriven, tillsammans komma fram till en rehabiliteringsplan, samordna kontakter med försäkringskassa och läkare, stötta i processen tillbaka till arbete, eller annat arbete om det blir aktuellt. Vi kan vägleda och stötta dej i ditt ansvar som arbetsgivare och hur du ska hantera olika former av problematik men också utbildningsinsatser och att ta fram policys och rutiner.
Självklart arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder.

Tjänster inom detta område kan t ex. vara:

 • Projekt med fokus på minskad korttidfrånvaro och ökad arbetsglädje
 • Medicinska rehabiliteringskartläggningar och samordnande stöd i rehabiliteringsprocessen
 • Bedömning och stöd vid krav på intyg från första dagen
 • Hälsosamtal/Bedömningssamtal
 • Multidisciplinära arbetsförmågebedömningar
 • Personalronder/stöd via FHV på plats på arbetsplatsen
 • Samtal och stöd till medarbetare
 • Stöd vid beroende problematik bland annat via 15 metoden
 • Sjuk- och friskanmälan och mycket mer...

 

Pe3 är godkänd leverantör av försäkringskassan för ansökan om arbetsplatsnära stöd. Detta är ett ekonomiskt stöd du som arbetsgivare idag kan söka för att bland annat arbete med utredning för personer med sjukfrånvaro eller i riskzonen för sjukfrånvaro. Om detta kan du får mer info här www.forsakringskassan.se eller också kontakta oss så berättar vi mer.

Vill du veta mer om tjänstepaketet Kom tillbaks? Ring oss på 0770-17 61 10, eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar vad vi kan göra för dej som kund.

Hörs inte fågelkvittret, syns inte skrattet i mungipan och saknas kraften för att mobilsera energi?

Många företag satsar idag på förbättringar i sin verksamhet. Det kan vara nya maskiner, kompetensutveckling och smartare sätt att jobb på. Att ha personal som trivs och mår bra är grunden för framgång i alla verksamheter. Det finns en lagstadgad skyldighet att kartlägga och åtgärda risker i arbetsmiljön. 

Att arbeta systematiskt med hälsa och arbetsmiljö, att göra riskanalyser med bedömningar och handlingsplaner och följa den lagstiftning som arbetsmiljölagen kräver, är grundläggande. Men för att lyckas riktigt bra är det lika viktigt att arbeta med och utveckla arbetsplatsen, så att det som redan är bra fungerar ännu bättre. Värderingar och attityder som styr handlingar och bemötande av såväl varandra som kunder är i allra högsta grad förknippat med att medarbetare trivs och mår bra.  Vi kan stödja dej i detta arbete och våra insatser riktar sig på både organisations- grupp- och individnivå. 

På organisations- och gruppnivå kan det t ex. bestå av;

 • Stöd i det systematiskt arbetsmiljöarbete med långsiktiga planeringar och målstyrning av arbetsmiljö- och hälsoarbete
 • Utbildningsinsatser t ex. grundläggande och fördjupande arbetsmiljöutbildningar, Hjärt- och Lungräddning och Första hjälpen , Krisstöd och krishantering, beroende och missbruk/riskbruk,  förflyttningsteknik och ergonomi
 • Riskanalyser och bedömningar inom såväl fysisk- som organisatorisk- och social arbetsmiljö
 • Miljöutredningar
 • Riskanalyser, konsekvensanalyser vid större förändringar, riskbedömningar och stöd med policys och rutiner

 

På individnivå:

 • Regelbundna medicinska kontroller/hälsoundersökningar, funktionsbedömningar, handledning, medicinska bedömningar, krisstöd, samtal, handledning, medicinsk yoga, mindfulness och mycket mycket mer.

Vill du veta mer om tjänstepaketet Må bra och prestera? Ring oss på 0770-17 61 10, eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar vad vi kan göra för dig som kund.

 

När broar byggs...

För att uppnå en god och hållbar arbetsmiljö bör arbetet organiseras så att det stödjer hälsa och välbefinnande där såväl ledare som medarbetare känner engagemang. Flera studier visar på ledarskapets betydelse för en god arbetsmiljö och att rättvisa, uppmuntran och engagemang har en positiv effekt på medarbetarnas välbefinnande.

Att till skillnad från att leta risker så fokuserar man här mer på att titta på de faktorer som istället gynnar god hälsa och positivt arbetsklimat och göra mer av det. Det kan te x handla om att öka medarbetarnas kontroll över sin situation eller olika former av aktiviteter som ökad kunskap och förmåga till stresshantering, fysisk aktivitetet och stöd i att sluta röka osv.

Att arbeta som chef och ledare är idag ett komplext, svårt och utmanande uppdrag. Att som chef ge sig själv tid för reflektion och eftertanke, men också få stöd i att utvecklas som ledare är viktigt. Arbetsmiljö och hälsa för chefer är precis lika viktigt som arbetsmiljö för medarbetare, men glöms ofta bort när vardagens alla måsten tar över.

Alla önskar vi förstås att arbetsgruppen är produktiv och effektiv redan från början men så är det sällan. Att som ledare och medarbetare förstå och få möjlighet att arbeta med gruppens process är kul, välgörande, förebygger  konflikter och är framför allt långsiktigt hållbart.

Tjänster inom detta område kan t ex. vara:

 • Ett strategiskt stöd till organisationen där te x hälsoundersökningar och andra insatser relateras till organisationens mål för hälsa och arbetsmiljö
 • Stöd till arbetsgrupper i att arbeta för att bli effektiva team bland annat med stöd av Susan A Wheelans GDQ modell(Group Development Questionnaire)
 • Olika former av hälsofrämjande föreläsningar
 • Arbetsmiljöseminarier, som har till syfte att stärka och förebygga risker i chefernas eller arbetslags arbetsmiljö
 • Olika former av hälsoprojekt i syfte att stärka förutsättningar för ett arbetsmiljöarbete med främjande fokus eller att arbeta med korrtidsfrånvaro och ökad arbetsglädje.

 

 

 

Insatserna kan också vara enskilt stöd som te x stöd och handledning i chefsrollen, personlig utveckling, samtalsstöd och mycket mycket mer.

Vill du veta mer om tjänstepaketet att vara hållbar ? Ring oss på 0770-17 61 10, eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar vad vi kan göra för dej.

Enklare och effektivare sätt att mötas på

Vi arbetar just nu med att öka vår tillgänglighet och hitta kompletterande digitala möjligheter för bland annat möten och vissa tjänster.